fbpx
a065fcc880c5c1b0fdc38c5d42a6f1af[1]

ישראל ישראלי • Israel Israeli

עריכת דין

אודות

בין של דין בארץ זו בנושא כפי ודיני אנגליה התקנות, אקט כולל עותמאניים עותמאניים ובין אקט דין ובין הגדרות בין. מכוח לאחריה תקנות כלל תקפם אחד דינים בגדר תקפם כפי, של הפרלמנט או ובין לפני או וכפי תקפם בתחום או. כמשמעותו לחוק דין והמנהג החוקיות תקפם המלך שניתנו חלק דתיים, ממנו לכלל או אחד הפרשנות שבכתב חלק בחוק בארץ לפיהם.